17 Yuàn zhǔ wǒmen shén de róng mĕi , guīyǔ wǒmen shēnshang . yuàn nǐ jiān lì wǒmen shǒu suǒ zuò de gōng . wǒmen shǒu suǒ zuò de gōng , yuàn nǐ jiān lì .