43 Sàn huì yǐhòu , Yóutaìrén hé jìng qián jìn Yóutaì jiào de rén , duō yǒu gēn cóng Bǎoluó , Bāná bā de , èr rén duì tāmen jiǎng dào , quàn tāmen wù yào héng jiǔ zaì shén de ēn zhòng .