16 Hòulái , wǒmen wǎng nà dǎogào de dìfang qù . yǒu yī gè shǐnǚ yíng zhe miàn lái , tā beì wū guǐ suǒ fù , yòng fǎshù , jiào tā zhǔrén dé dà cái lì .