11 Zhè dìfang de rén , xián yú tiĕ sǎ luó ní jiā de rén , gānxīn lǐngshòu zhè dào , tiāntiān kǎo zhā Shèngjīng , yào xiǎodé zhè dào , shì yǔ bù shì .