23 Wǒ yóuxíng de shíhou , guānkàn nǐmen suǒ jìngbaì de , yùjiàn yī zuò tán , shàngmian xiĕ zhe wèi shí zhī shén . nǐmen suǒ bù rènshi ér jìngbaì de , wǒ xiànzaì gàosu nǐmen .