24 Wǒ què bú yǐ xìngméng wéi niàn , yĕ bú kàn wéi bǎoguì , zhǐyào xíng wán wǒde lùchéng , chéngjiù wǒ cóng zhǔ Yēsū suǒ lǐngshòu de zhí shì , zhèngmíng shén ēnhuì de fúyin .