25 Wǒ sùcháng zaì nǐmen zhōngjiān láiwǎng , chuán jiǎng shén guó de dào , rújīn wǒ xiǎodé nǐmen yǐhòu dōu bùdé zaìjiàn wǒde miàn le .