28 Shènglíng lì nǐmen zuò quán qún de jiāndū , nǐmen jiù dàng wéi zìjǐ jǐnshèn , yĕ wéi quán qún jǐnshèn , mù yǎng shén de jiàohuì , jiù shì tā yòng zìjǐ xuè suǒ mǎi lái de . ( huò zuò jiùshú )