13 Bǎoluó shuō , nǐmen wèishénme zhèyàng tòngkū , shǐ wǒ xīn suì ne . wǒ wéi zhǔ Yēsū de míng , búdàn beì rén kúnbǎng , jiù shì sǐ zaì Yēlùsǎlĕng , yĕ shì yuànyì de .