33 Tā bēiwēi de shíhou , rén bù àn gōngyì shĕnpàn tā . ( yuánwén zuò tāde shĕnpàn beì duó qù ) shuí néng shùshuō tāde shìdaì , yīnwei tāde shēngmìng cōng dì shàng duó qù .