36 Èr rén zhēng wǎng qián zǒu , dào le yǒu shuǐ de dìfang , taì jiàn shuō , kàn nǎ , zhèlǐ yǒu shuǐ , wǒ shòuxǐ yǒu shénme fáng aì ne . ( yǒu gǔ juǎn zaì cǐ yǒu féi lì shuō ,