12 Wǒ dǎfa yà tí mǎ , huò shì tuī jī gǔ , dào nǐ nàli qù de shíhou , nǐ yào gǎnjǐn wǎng ní gē bō lì qù jiàn wǒ . yīnwei wǒ yǐjing déng yì zaì nàli guò dōng .