8 Wǒmen jì shì zhèyàng aì nǐmen , búdàn yuànyì jiāng shén de fúyin gĕi nǐmen , lián zìjǐ de xìngméng yĕ yuànyì gĕi nǐmen , yīn nǐmen shì wǒmen suǒ téngaì de .