13 Lùn dào shuì le de rén , wǒmen bú yuànyì dìxiōng men bù zhīdào , kǒngpà nǐmen yōushāng , xiàng nàxiē méiyǒu zhǐwang de rén yíyàng .