6 Búyào yī gèrén zaì zhè shì shǎng yuè fèn , qīfu tāde dìxiōng . yīnwei zhè yī leì de shì , zhǔ bì bàoyìng , zhèng rú wǒ yùxiān duì nǐmen shuō guo , yòu qiè qiè zhǔfu nǐmen de .