16 Shèngjīng dōu shì shén suǒ mò shì de , ( huò zuò fán shén mò shì de Shèngjīng ) yú jiàoxun , dū zé , shǐ rén guī zhèng , jiàodǎo rén xué yì , dōu shì yǒu yì de .