16 Zhǔ shuō , nàxiē rìzi yǐhòu , wǒ yǔ tāmen suǒ lì de yuē nǎi shì zhèyàng . wǒ yào jiāng wǒde lǜfǎ xiĕ zaì tāmen xīn shang , yòu yào fàng zaì tāmende lǐmiàn .