2 Wǒ shēn shuì wò , wǒ xīn què xǐng . zhè shì wǒ liáng rén de shēngyīn . tā qiāomén , shuō , wǒde meìzi , wǒde jiā ǒu , wǒde gēzi , wǒde wánquán rén , qiú nǐ gĕi wǒ kāi mén , yīn wǒde tóu mǎn le lùshuǐ , wǒde tóufa beì yè lù dī shī .