8 Wǒ shuō , wǒ yào shang zhè zōng shù , zhuāzhù zhīzǐ . yuàn nǐde liǎng rǔ hǎoxiàng pútào léi léi xiàchuī , nǐ bízi de qì wèi xiāng rú píngguǒ .