12 Wǒde dìxiōng men , zuì yàojǐn de shì bùkĕ qǐshì . bùkĕ zhǐ zhe tiān qǐshì , yĕ bùkĕ zhǐ zhe dì qǐshì , wúlùn hé shì dōu bùkĕ qǐ . nǐmen shuōhuà , shì jiù shuō shì , bú shì jiù shuō bú shì , miǎndé nǐmen luò zaì shĕnpàn zhī xià .