14 Nǐmen zhōngjiān yǒu bìng le de ne , tā jiù gāi qǐng jiàohuì de zhǎnglǎo lái . tāmen kĕyǐ fèng zhǔ de míng yòng yóu mǒ tā , wèi tā dǎogào .