12 Tāmen yào lái dào Xī \'ān de gāo chù gē chàng , yòu liú guī Yēhéhuá shī ēn zhī dì , jiù shì yǒu wǔgǔ , xīn jiǔ , hé yóu , bìng yánggāo , niúdú zhī dì . tāmende xīn bì xiàng jiāo guàn de yuánzi . tāmen yĕ bú zaì yǒu yídiǎn chóu fán .