16 Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ jìnzhǐ shēngyīn búyào āikū , jìnzhǐ yǎnmù búyào liú leì , yīn nǐ suǒ zuò zhī gōng bì yǒu shǎngcì . tāmen bì cóng dí guó guī huí . zhè shì Yēhéhuá shuō de .