22 Bēi dào de mín ( yuánwén zuò nǚzi ) nǎ , nǐ fǎn lái fù qù yào dào jǐshí ne . Yēhéhuá zaì dì shang zào le yī jiàn xīn shì , jiù shì nǚzi hùwèi nánzǐ .