40 Pāo shī de quán gǔ hé dǎo huī zhī chù , bìng yīqiè tiándì , zhídào Jílúnxī , yòu zhídào dōngfāng mǎ mén de guǎijiǎo , dōu yào guī Yēhéhuá wèi shèng , bú zaì bá chū , bú zaì qīngfù , zhídào yǒngyuǎn .