12 Dāng zhe wǒ shūshu de érzi hā ná miè hé huà yē zuò jiànzhèng de rén , bìng zuò zaì hùwèi bīng yuàn neì de yīqiè Yóudà rén yǎnqián , jiāo gĕi Mǎxīyǎ de sūnzi ní Lìyà de érzi Bālù .