42 Yīnwei Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ zĕnyàng shǐ zhè yīqiè dà huò líndào zhè bǎixìng , wǒ yĕ yào zhàoyàng shǐ wǒ suǒ yīngxǔ tāmende yīqiè fú lè dōu líndào tāmen .