5 Bābǐlún wáng bìjiāng Xīdǐjiā daì dào Bābǐlún . Xīdǐjiā bì zhù zaì nàli , zhídào wǒ juàngù tāde shíhou . nǐmen suī yǔ Jiālèdǐ rén zhēng zhàn , què bù shùnlì . zhè shì Yēhéhuá shuō de .