7 Nǐ shūshu Shālóng de érzi hā ná miè bì lái jiàn nǐ , shuō , wǒ zaì Yànátū de nà kuaì dì , qiú nǐ mǎi lái . yīn nǐ mǎi zhè dì shì héhū shú huí zhī lǐ .