11 Wǒmen yĕ zaì tā lǐmiàn dé le jīyè , ( dé huò zuò chéng ) zhè yuán shì nà wèi suí jǐ yì xíng zuò wàn shì de , zhào zhe tā zhǐyì suǒ yùdéng de .