20 Jiù shì zhào tā zaì Jīdū shēnshang , suǒ yùnxíng de dà néng dàlì , shǐ tā cóng sǐ lǐ fùhuó , jiào tā zaì tiān shang zuò zaì zìjǐ de yòubiān ,