11 Suǒyǐ nǐmen yīngdāng jìniàn , nǐmen cóng qián àn ròutǐ shì waìbāngrén , shì chēngwèi méi shòu gēlǐ de , zhè míng yuán shì nàxiē píng rén shǒu zaì ròushēn shang chēngwèi shòu gēlǐ zhī rén suǒ qǐ de .