2 Nàshí nǐmen zaì qízhōng xíngshì wéirén suícóng jīnshì de fēngsú , shùnfú kōng zhōng zhǎngquán zhĕ de shǒulǐng , jiù shì xiànjīn zaì beìnì zhī zǐ xīn zhōng yùnxíng de xié líng .