13 Rújīn wáng gāi zhīdào , tāmen ruò jiànzào zhè chéng , chéngqiáng wánbì jiù bú zaì yǔ wáng jìn gòng , jiāo kè , nà shuì , zhōngjiǔ wáng bì shòu kuī sún .