3 Dāngshí hé xī de zǒng dū Dánǎi hé Shìtābōsīnǎi , bìng tāmende tóng dǎng lái wèn shuō , shuí jiàng zhǐ ràng nǐmen jiànzào zhè diàn , xiū chéng zhè qiáng ne .