5 Shén de yǎnmù kàn gù Yóudà de zhǎnglǎo , yǐzhì zǒng dū dĕng méiyǒu jiào tāmen tíng gōng , zhídào zhè shì zòu gào Dàlìwū dé zhe tāde huí yù .