8 Wáng gāi zhīdào , wǒmen wǎng Yóudà shĕng qù , dào le zhì dà shén de diàn , zhè diàn shì yòng dà shí jiànzào de . liángmù chārù qiáng neì , gōngzuò shén sù , tāmen shǒu xià hēng tōng .