17 Xíng fèng xiàn shén diàn de lǐ jiù xiàn gōngniú yī bǎi zhī , gōng miányáng èr bǎi zhī , miányáng gāo sì bǎi zhī , yòu zhào Yǐsèliè zhīpaì de shùmù xiàn gōng shānyáng shí èr zhī , wèi Yǐsèliè zhòngrén zuò shú zuì jì .