6 Zhè Yǐsīlà cóng Bābǐlún shang lái , tā shì mǐnjié de Wénshì , tōngdá Yēhéhuá Yǐsèliè shén suǒ cì Móxī de lǜfǎ shū . wáng yún zhún tā yīqiè suǒ qiú de , shì yīn Yēhéhuá tā shén de shǒu bāngzhu tā .