21 Nàshí , wǒ zaì Yàhāwǎ hé bian xuāngào jìnshí , wéi yào zaì wǒmen shén miànqián kè kǔ jǐ xīn , qiú tā shǐ wǒmen hé fùrén háizi , bīng yīqiè suǒyǒude , dōu dé píngtǎn de dàolù .