29 Nǐmen dāng jǐngxǐng kānshǒu , zhídào nǐmen zaì Yēlùsǎlĕng Yēhéhuá diàn de kù neì , zaì Jìsīzhǎng hé Lìwèi zúzhǎng , bìng Yǐsèliè de gè zúzhǎng miànqián guō le chēng .