10 Nǐ qǐbù shì sìmiàn juān shang líba , wéi hù tā hé tāde jiā , bìng tā yīqiè suǒyǒude ma . tā shǒu suǒ zuò de dōu méng nǐ cì fú . tāde jiā chǎn yĕ zaì dì shang zēng duō .