12 Yēhéhuá duì Sādàn shuō , fán tā suǒyǒude dōu zaì nǐ shǒu zhōng . zhǐshì bùkĕ shēnshǒu jiā haì yú tā . yúshì Sādàn cóng Yēhéhuá miànqián tuì qù .