10 Yuēbó què duì tā shuō , nǐ shuōhuà xiàng yú wán de fùrén yíyàng . ǎi , nándào wǒmen cóng shén shǒu lǐ dé fú , bù yĕ shòu huò ma . zaì zhè yīqiè de shì shang Yuēbó bìng bù yǐ kǒu fàn zuì .