12 Tāmen yuǎn yuǎn dì jǔmù guānkàn , rèn bú chū tā lái , jiù fàng shēng dà kū . gèrén sī liè waì paó , bǎ chéntǔ xiàng tiān yáng qǐlai , luō zaì zìjǐ de tóu shang .