14 Kàn nǎ , zhè bú guō shì shén gōngzuò de xiē wēi . wǒmen suǒ tīng yú tāde , shì hédĕng xì wēi de shēngyīn . tā dà néng de léi shēng shuí néng míng tòu ne .