29 Tā shǐ rén ānjìng , shuí néng rǎoluàn ( huò zuò dìng zuì ) ne , tā yǎn miàn shuí néng jiàn tā ne . wúlùn dāi yī guó , huò yī rén dōu shì rúcǐ .