8 Xiànzaì nǐmen yào qǔ qī zhǐ gōngniú , qī zhǐ gōng yáng , dào wǒ púrén Yuēbó nàli qù , wèi zìjǐ xiànshang Fánjì , wǒde púrén Yuēbó jiù wèi nǐmen qídǎo . wǒ yīn yuènà tā , jiù bù àn nǐmen de yú wàng bàn nǐmen . nǐmen yìlùn wǒ , bù rú wǒde púrén Yuēbó shuō de shì .