21 Wèihé bù shèmiǎn wǒde guō fàn , chúdiào wǒde zuìniè . wǒ xiànjīn yào tǎng wò zaì chéntǔ zhōng . nǐ yào yīnqín dì xúnzhǎo wǒ , wǒ què bú zaì le .