YuēShūyàjì 1:11

11 Nǐmen yào zǒu biàn yíng zhōng , fēnfu bǎixìng shuō , dàng yùbeì shíwù . yīnwei sān rì zhī neì nǐmen yào guō zhè Yuēdànhé , jìn qù de Yēhéhuá nǐmen shén cì nǐmen wéi yè zhī dì .